Lees voor

Algemene (bezoekers) voorwaarden Nationaal Militair Museum
Verlengde paltzerweg 1 3768MX Soest

1. Algemene bepalingen: Definities

1.1 Het Nationaal Militair Museum: de voor het publiek opengestelde ruimten in het Nationaal Militair Museum en bijbehorende buiten- en evenemententerrein, Verlengde Paltzerweg 1 te Soest.

Heeft u vragen? Neem dan contact met ons op tijdens kantooruren (9-17 uur) via info@nmm.nl of bel +31 (0)85 003 6000

Het Nationaal Militair Museum is onderdeel van Stichting Koninklijke Defensiemusea (SKD), K.V.K. 60935200, BTW-nummer 85412454B01.

1.2 Bezoeker: iedereen die het terrein van het Nationaal Militair Museum, betreedt voor het bezichtigen van een tentoonstelling, bijwonen van (zakelijke) evenementen, raadplegen van de bibliotheekcollecties, of op uitnodiging een receptie, congres, lezing of soortgelijke bijeenkomst bijwoont in het Nationaal Militair Museum,.

1.3 (Online)Toegangsbewijs: een digitaal of papieren ticket of jaarpas* al dan niet in combinatie met een kortingskaart dat de Bezoeker tijdens reguliere openingstijden de toegang verschaft tot de expositieruimten en overige publieksruimtes in het Nationaal Militair Museum,.* of een daarmee vergelijkbaar bewijs (zoals een schriftelijke uitnodiging, voucher, jaarpas, museumkaart, Bankgiro Loterij VIP-kaart, defensiepas of veteranenpas (zie website welke jaarpassen worden geaccepteerd : https://www.nmm.nl/plan-je-bezoek/tickets-en-prijzen/).

1.5 Goederen: alle goederen, daaronder begrepen gelden, geldwaarden en geldwaardige papieren.

1.7 Functionarissen van het Nationaal Militair Museum: alle natuurlijke personen die werkzaam zijn in en om het Nationaal Militair Museum in opdracht van het Nationaal Militair Museum.

2. Toepasselijkheid

2.1 Deze voorwaarden gelden voor alle bezoekers aan het Nationaal Militair Museum en tevens voor alle natuurlijke personen en/of rechtspersonen waarvan het Nationaal Militair Museum in het kader van haar doelstelling gebruik maakt of gebruik heeft gemaakt.

2.2 Deze voorwaarden zijn eveneens van toepassing op bijzondere activiteiten buiten de reguliere openingstijden en/of gericht op andere dan de reguliere bezoeker, in het geval van exclusieve ontvangsten.

2.3 Afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.

3. Toegang Nationaal Militair Museum

3.1 Bezoeker is uitsluitend gerechtigd het Nationaal Militair Museum te betreden op vertoon van een geldig Toegangsbewijs.                                                                                                                                               

3.2 Bezoeker wordt de (verdere) toegang tot het Nationaal Militair Museum ontzegd indien blijkt dat het Toegangsbewijs niet is verstrekt door het Nationaal Militair Museum of een daartoe door het Nationaal Militair Museum bevoegd verklaarde instantie.

3.3 Bezoeker zal op eerste verzoek het Toegangsbewijs tonen aan functionarissen van het Nationaal Militair Museum, bij gebreke waarvan het Nationaal Militair Museum de Bezoeker de toegang tot het Nationaal Militair Museum kan ontzeggen.

3.4 Bezoeker verkrijgt geen restitutie van de toegangsprijs in geval van verlies of diefstal van het Toegangsbewijs voordat hij/zij het Nationaal Militair Museum heeft betreden.

3.5 Tickets zijn geldig tot een jaar na uitgifte.

3.6 Een Toegangsbewijs kan niet worden geruild.

3.7 Het Nationaal Militair Museum is gerechtigd de reguliere openingstijden aan te passen aan incidentele oefeningen in het kader van de bedrijfshulpverlening (artikel 23 Arbowet) of, in het geval van een werkelijke calamiteit, aan een noodzakelijk geachte, gehele of gedeeltelijke ontruiming van het Nationaal Militair Museum. Een dergelijke aanpassing van de reguliere openingstijd geeft Bezoeker geen recht op restitutie van de Toegangsprijs.

3.8 Het is mogelijk om online een Toegangsbewijs te kopen:

A. Een online Toegangsbewijs is na aankoop geldig op het door de Bezoeker gekozen tijdstip. Of – bij de aankoop van een online entreeticket zonder tijdslot – een jaar geldig

B. Online Toegangsbewijs en boekingen van workshops, kinderfeestjes en rondleidingen kunnen niet worden geruild

C. Het online Toegangsbewijs biedt toegang tot alle onderdelen in het museum, voor workshops kunnen aanvullende toegangseisen gesteld worden.

D. Een online Toegangsbewijs kan uitgeprint of op smartphone of tablet gepresenteerd worden.

E. Bij het kopen van het Toegangsbewijs kunnen aanvullende vragen worden gesteld om te kunnen voldoen aan alle wettelijke verplichtingen. Denk bijvoorbeeld aan RIVM-richtlijnen of andere veiligheidseisen.

F. Uw persoonsgegevens, die u invult tijdens het aankoopproces worden niet aan derden versterkt. Uw gegevens kunnen wel gebruikt worden voor analyse ter verbetering van onze service en dienstverlening. Uw gegevens worden tot maximaal 6 weken na bezoek bewaard, waarna ze geanonimiseerd worden.

4. Verblijf in het Nationaal Militair Museum en het bijbehorende museum- en evenemententerrein

4.1 Een bezoek aan het Nationaal Militair Museum is voor eigen rekening en risico van de Bezoeker.

4.2 Bezoeker zal zich tijdens het verblijf gedragen in overeenstemming met de veiligheidsvoorschriften, RIVM-richtlijnen, de openbare orde, en overige met betrekking tot museumbezoek geldende regels. Bezoeker is voorts verplicht de door, als zodanig herkenbare, functionarissen van het Nationaal Militair Museum gegeven aanwijzingen en instructies direct op te volgen. Indien naar het oordeel van deze functionaris een Bezoeker op enigerlei wijze in strijd met deze voorschriften, normen, aanwijzingen en instructies handelt, kan hem of haar de verdere toegang tot het terrein van het Nationaal Militair Museum worden ontzegd zonder dat het Nationaal Militair Museum tot vergoeding van enige schade zal zijn gehouden.

4.3 Het meenemen van (rug-)tassen, paraplu's, kinderdraagzakken op de rug, kinderwagens (m.u.v. buggies) en het dragen van andere grote objecten is niet toegestaan. Objecten tot een omvang van een A4formaat kunnen in de daartoe bestemde kluisjes worden opgeborgen, grotere objecten dient de Bezoeker af te geven bij de garderobe. Het Nationaal Militair Museum kan objecten gorter dan A4 formaat weigeren te bewaren. Het Nationaal Militair Museum aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor schade aan of verlies van goederen die door Bezoeker in bewaring zijn gegeven.

4.4 Bezoeker is aansprakelijk voor iedere beschadiging die wordt aangericht door hem/haar aan objecten, goederen en of andere zaken in en om het gebouw van het Nationaal Militair Museum.

4.5 Het Nationaal Militair Museum is gerechtigd Bezoeker die tijdens een of meer vorige bezoeken aan het Nationaal Militair Museum c.q. aan andere musea een voorwerp door schuld, grove schuld en/of opzet heeft beschadigd, of wanneer op andere wijze de vrees voor beschadiging door Bezoeker wordt gewettigd, de toegang tot het Nationaal Militair Museum voorgoed of voor bepaalde tijd te ontzeggen. Het Nationaal Militair Museum kan in ieder geval deze Bezoeker bij al zijn bezoeken onderwerpen aan de maatregelen als genoemd in lid 6 van dit artikel 4. Het besluit tot ontzegging van de toegang wordt Bezoeker onverwijld bekendgemaakt, zo mogelijk schriftelijk.

4.6 In geval van calamiteiten, bijvoorbeeld de plotselinge verdwijning van een kunstvoorwerp, een terroristische aanslag of geweld van een andere orde, is het Nationaal Militair Museum gerechtigd de deuren te sluiten en aanwezige Bezoekers vervolgens één voor één naar buiten te leiden. Bezoeker kan alsdan worden verzocht zijn medewerking te verlenen aan visitatie van tassen en dergelijke door of namens de staf van het Nationaal Militair Museum. Bezoeker kan eveneens worden verzocht toestemming te verlenen voor fouillering. De Bezoeker die zijn medewerking aan tassen/jassen visitatie en/of fouilleren weigert wordt overgedragen aan de politie of Marechaussee.

5. Gedragscode

5.1 Bezoeker zal in het Nationaal Militair Museum:

  a. geen goederen van welke aard dan ook aan derden te koop aanbieden, dan wel kosteloos verschaffen;
  b. andere bezoekers niet hinderen, daaronder begrepen, maar niet daartoe beperkt, door hen langdurig het zicht op tentoongestelde objecten te belemmeren of door het veroorzaken van geluidsoverlast (waaronder gebruik van mobiele telefoons en overige geluidsapparatuur);
  c. geen (huis-)dieren meenemen, uitgezonderd in ruimten waar deze expliciet worden toegestaan of wanneer het (blinden)geleidehonden betreft;
  d. niet roken;
  e. geen etenswaren nuttigen, uitgezonderd in het café/restaurant;
  f. geen tentoongestelde objecten aanraken, tenzij dit nadrukkelijk en expliciet is toegestaan; ouders dan wel docenten of begeleiders dienen er strikt op toe te zien dat tentoongestelde objecten niet worden aangeraakt door de door hen meegebrachte of door hen begeleide minderjarige(n), individuen of groepen. Kinderen jonger dan 12 jaar mogen het museum alleen onder begeleiding bezoeken;

g. De tanks en vliegtuigen en tanks op het buitenterrein zijn ook tentoongestelde museale objecten. Klimmen hierop is niet toegestaan. (een uitzondering vormen de objecten in de speeltuin);
 h. geen foto-, video- en filmopnamen maken waarbij gebruik wordt gemaakt van lampen, flitsapparatuur en/of statieven zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van het Nationaal Militair Museum. Gemaakte foto's, video- en filmopnamen mogen voor persoonlijke, niet-commerciële doeleinden worden gebruikt. Voor commercieel gebruik zie 5.3;
  i. niet tekenen of schilderen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van het Nationaal Militair Museum. Bezoekers met toestemming dienen zicht te melden bij de informatiebalie in de Centrale Hal.

5.2 Ouders dan wel docenten of begeleiders zijn te allen tijde verantwoordelijk voor en aanspreekbaar op het gedrag van door hen meegebrachte of door hen begeleide minderjarigen, individuen of groepen.

5.3 In het Nationaal Militair Museum gemaakte foto's, video- en/of filmopnamen mogen niet voor commerciële doeleinden worden gebruikt dan na uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van het Nationaal Militair Museum, in welk geval de toepasselijke tarievenlijst gehanteerd zal worden.

6. Restitutie

6.1 De hierna volgende omstandigheden leiden nimmer tot enige verplichting tot restitutie van betaalde gelden of overige schadevergoeding door het Nationaal Militair Museum aan Bezoeker:
  a. het niet zichtbaar zijn van voorwerpen uit de vaste collectie van het Nationaal Militair Museum;
  b. het gedeeltelijk gesloten zijn van het Nationaal Militair Museum Gebouw, waaronder begrepen, maar niet daartoe beperkt, gedeeltelijke sluiting als gevolg van het opbouwen of afbreken van tentoonstellingen;
  c. overlast of ongemak veroorzaakt door andere bezoekers, daaronder begrepen, maar niet daartoe beperkt, geluidsoverlast, ongepast gedrag (onder andere molest), diefstal;
  d. schade veroorzaakt door andere bezoekers;
  e. overlast of ongemak veroorzaakt door onderhoudswerkzaamheden, daaronder begrepen, maar niet daartoe beperkt, een verbouwing of het (her)inrichten van ruimtes;
  f. overlast of ongemak veroorzaakt door het niet naar behoren functioneren van faciliteiten.

7. Aansprakelijkheid

7.1 Het Nationaal Militair Museum is uitsluitend aansprakelijk voor schade die de Bezoeker lijdt die een rechtstreeks gevolg is van duidelijke nalatigheid van het Nationaal Militair Museum.

 a. tot maximaal het door de verzekeraar van het aan het Nationaal Militair Museum ter zake van de schade uitgekeerde bedrag, dan wel
  b. de ter zake van de schade door een derde aan het Nationaal Militair Museum uitgekeerde vergoeding.

7.2 In geval van schade door dood of lichamelijk letsel zal de totale aansprakelijkheid van het Nationaal Militair Museum in geen geval meer bedragen dan de onder lid 1 van dit artikel 7 beschreven schadevergoedingsregeling.

7.3 Aansprakelijkheid van het Nationaal Militair Museum voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst c.q. loon, gemiste besparingen etc., is te allen tijde uitgesloten.

8. Overmacht

8.1 Als overmacht voor het Nationaal Militair Museum, die maakt dat een eventuele daardoor veroorzaakte tekortkoming het Nationaal Militair Museum  niet kan worden toegerekend, zal gelden iedere voorzienbare of onvoorzienbare omstandigheid die het uitvoeren van de overeenkomst door het Nationaal Militair Museum zodanig bemoeilijkt dat, tijdelijk of blijvend, het uitvoeren van de overeenkomst onmogelijk dan wel bezwaarlijk wordt.

8.2 Onder zodanige omstandigheden worden mede verstaan omstandigheden bij personen en/of diensten en/of instellingen waarvan het Nationaal Militair Museum gebruik maakt bij het bezoek aan het Nationaal Militair Museum, alsmede alles wat voor voornoemden als overmacht of opschortende dan wel ontbindende voorwaarde geldt, alsmede toerekenbare tekortkoming van voornoemden.

9. Gevonden voorwerpen

9.1 Door Bezoeker in het Nationaal Militair Museum gevonden voorwerpen kunnen worden afgegeven hetzij bij een medewerker, dan wel bij de de informatiebalie van het Nationaal Militair Museum.

9.2 Het Nationaal Militair Museum zal gevonden voorwerpen in bewaring nemen en, in het geval van waardevolle voorwerpen, deze overdragen aan de politie in Soest.

9.3 In geval de vermeende eigenaar van een gevonden voorwerp zich meldt heeft deze de keuze zelf de goederen af te halen dan wel deze zich onder rembours toe te laten zenden. In beide gevallen dient de eigenaar zich deugdelijk te kunnen legitimeren. Bij twijfel aan de zijde van het Nationaal Militair Museum over de status van de vermeende eigenaar is het Nationaal Militair Museum gerechtigd een eigendomsbewijs te verlangen.

10. Klachtenregeling

10.1 In geval van klachten kan de bezoeker deze kenbaar maken door een e-mail te sturen aan info@NMM.nl

10.2 De klacht van de Bezoeker zal worden onderzocht en binnen 30 dagen schriftelijk worden beantwoord.

11. Overige voorwaarden

11.1 De toepasselijkheid van deze Algemene (Bezoekers)voorwaarden laat onverlet de eventuele toepasselijkheid van andere contractuele voorwaarden en/of regelingen van het Nationaal Militair Museum.

Deel deze pagina

Let op: reserveer vooraf je bezoek en draag een mondkapje. Reserveer je tickets online.